รายการเดินบัญชีบริษัท ฯ ขออย่างไร

แก้ไขเมื่อ Thu, 08 Dec 2022 เมื่อ 10:47 AM

สำหรับรายการเดินบัญชีท่านสามารถขอจากแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ Web application หรือเคาน์เตอร์ธนาคาร ขึ้นอยู่กับบริการที่แต่ละธนาคารกำหนดไว้

กรณีเป็นของธนาคารกสิกรไทย รบกวนขอเอกสารในรูปแบบลงรายละเอียดธุรกรรม (Information Statement) ซึ่งสามารถขอได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

  1. แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ K-plus และ K-plus SME

  2. Web application ของธนาคารกสิกรไทย เฉพาะ K-cash connect plus

  3. เคาน์เตอร์ธนาคารโดยแจ้งประเภทรายการเดินบัญชีเป็นแบบลงรายละเอียดธุรกรรม (Information Statement)

  •  วิธีการขอเอกสารกรณีใช้โปรแกรม K-cash connect plus 
  • ตัวอย่างรายการเดินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์  (มีรายละเอียด) ของธนาคารกสิกรไทย

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว