ผลตอบแทน ต้องนำไปยื่นภาษีหรือไม่

แก้ไขเมื่อ Tue, 12 Sep 2023 เมื่อ 12:15 AM

ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนกับ PeerPower สำหรับนักลงทุนที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้แบบบุคคลธรรมดาไม่จำเป็นต้องนำไปคำนวณรวมกับรายการรายได้ เนื่องจากดอกเบี้ยที่นักลงทุนได้รับ ถูกหัก ณ ที่จ่าย และนำส่งภาษี โดยผู้ออกหุ้นกู้ (ภงด. 2) เรียบร้อยแล้ว นักลงทุนสามารถดาวน์โหลดเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่ายได้บนระบบของ PeerPower อ่านวิธีการดาวน์โหลดเอกสาร


สำหรับผู้ที่ต้องการยื่น ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนคราวด์ฟันดิงของ PeerPower จะถูกจัดอยู่ในหมวด รายได้ตามมาตรา 40(4)(ก) แห่งรัษฏากรเฉพาะ อันได้แก่ ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง ดอกเบี้ยตั๋วเงิน เป็นต้น 


วิธีการระบุดอกเบี้ยคราวด์ฟันดิง ในแบบยื่นภาษีออนไลน์
  1. ภายใต้หมวด "รายได้จากการลงทุน"
  2. กดเลือก ระบุข้อมูล ในหัวข้อ "ดอกเบี้ย เงินปันผลจากบริษัทต่างประเทศ ประโยชน์ใดๆ จากคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัล เงินเพิ่มทุน เงินลดทุน (มาตรา 40(4))"
  3. ประเภทธุรกิจ เลือก "ดอกเบี้ย (เฉพาะที่ไม่เลือกเสียภาษีในอัตราร้อยละ 15.0) /เงินเทียบเท่าเงินปันผลจาก THAI NVDR"
  4. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของนักลงทุนในการเลือกยื่น/ ไม่ยื่นภาษีจากผลตอบแทนการลงทุนกับเรา ถ้าหากฐานภาษีของผลตอบแทนหลักหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้วสูงกว่าฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การนำผลตอบแทนนี้ไปยื่นภาษีจะทำให้ท่านได้รับเครดิตภาษีคืน ในทางกลับกัน ท่านจะต้องทำการชำระภาษีเพิ่มเติมหากท่านทำการยื่นเพิ่มเติมในกรณีที่ภาษีผลตอบแทนที่หักไปแล้วต่ำกว่าฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั่นเอง


นักลงทุนสามารถคำนวณฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามเงินได้สุทธิต่อปีของท่านได้จากตารางด้านล่างบทความที่เกี่ยวข้อง: ครเป็นผู้หักภาษี ณ ที่จ่าย และฉันสามารถขอเอกสารได้หรือไม่


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว