หลังระดมทุนสำเร็จ ผู้ออกหุ้นกู้มีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้าง

แก้ไขเมื่อ Wed, 21 Sep 2022 เมื่อ 01:04 PM

หน้าที่สำคัญของผู้ออกหุ้นกู้ที่ต้องทำตามข้อกำหนดสิทธิ
ในระหว่างที่ผู้เสนอขายหุ้นกู้ยังไม่ได้ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ จะต้องมีการดำเนินการสำคัญตามข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ ดังต่อไปนี้

  1. นำส่งรายงานงบการเงินรายปี ฉบับสมบูรณ์ทุกปี
  2. นำส่งรายงานผลประกอบการรายไตรมาสของบริษัท ทุกๆ 3 เดือน
  3. นำส่งหนังสือบอกกล่าวให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบเมื่อมีเหตุการณ์อันอาจกลายเป็นเหตุผิดนัดชำระหน้าที่สำคัญของผู้ออกหุ้นกู้ตามสัญญาการให้บริการ
การนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่เกิดจากรายได้ดอกเบี้ยของผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้ถูกหักไว้ ให้กับกรมสรรพากร โดยประกอบด้วย ภ.ง.ด.2 และ ภ.ง.ด. 53

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว