เพราะอะไรฉันถึงได้รับเงินไม่ตรงตามที่คำนวนไว้

แก้ไขเมื่อ Tue, 12 Sep 2023 เมื่อ 12:12 AM

ผลตอบแทนที่นักลงทุนได้รับจะมีการหักค่าธรรมเนียมนักลงทุนเรียบร้อยแล้ว และมีการหักภาษีตามกฎหมาย ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%) และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (WHT 15%) นอกจากนั้น รูปแบบการชำระคืนของหุ้นกู้มี 2 แบบ คือแบบทยอยชำระคืนเงินต้น (amortizing repayment) และชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนเมื่อครบอายุ (bullet repayment) ซึ่งจะมีการจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ยที่ต่างกัน 


หากนักลงทุนต้องการรายละเอียดผลตอบแทนที่จะได้รับ สามารถดูได้ในหัวข้อ "รายละเอียดพอร์ตการลงทุน" ตามวิธีดังภาพ


วิธีการตรวจสอบกำหนดชำระเงินคืนผ่านเว็บไซต์:


วิธีการตรวจสอบกำหนดชำระเงินคืนผ่านแอปพลิเคชัน:


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว