หุ้นกู้แต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างไร

แก้ไขเมื่อ Mon, 11 Sep 2023 เมื่อ 09:49 PM

เพียร์ พาวเวอร์ มีหุ้นกู้ 3 ประเภท ซึ่งตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนของนักลงทุนในการกระจายความเสี่ยงด้วยการลงทุนในสินทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์ (private capital market) ที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้ 


1. Basic Bond หุ้นกู้พื้นฐานแบบไม่ใช้หลักประกัน 

เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสม่ำเสมอ โดยรับผลตอบแทนเป็นรายเดือนหรือไตรมาส หุ้นกู้ประเภทนี้เป็นหุ้นกู้ระยะไม่เกิน 2 ปี จึงยืดหยุ่นกว่า และมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่า 2.  Trade Financing Bond หุ้นกู้หมุนเวียนการค้า 

 เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงกว่าท้องตลาด พร้อมความยืดหยุ่นสูงในการรับเงินต้นคืนภายใน 3 เดือน เนื่องจากหุ้นกู้ประเภทนี้ผู้ออกหุ้นกู้จะออกในวงเงินที่ผู้กู้ต้องการตามคำสั่งซื้อในเวลานั้น ๆ 3. Mortgage Bond หุ้นกู้ใช้ที่ดินเป็นหลักประกัน 

เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการหุ้นก้ที่มีความปลอดภัยสูงขึ้นด้วยหลักประกัน ในกรณีที่มีการผิดนัดชำระหนี้ นักลงทุนมีสิทธิ์เข้าถึงหลักทรัพย์ค้ำประกันเป็นกลุ่มแรก 


ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ้นกู้แต่ละประเภทได้ที่นี่บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว