อัตราผลตอบแทนของคราวด์ฟันดิงแต่ละตัว ขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง

แก้ไขเมื่อ Thu, 22 Sep 2022 เมื่อ 08:23 PM

อัตราผลตอบแทนขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจ สถานะทางการเงินของบริษัทและผู้ถือหุ้นหลัก รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจในแต่ละช่วง เพียร์ พาวเวอร์ใช้กระบวนการประเมินเครดิตแบบองค์รวม โดยพิจารณา 2 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 


1.) ความสามารถในการชำระ เพียร์ พาวเวอร์พิจารณาสภาพคล่องทางการเงิน ณ ช่วงเวลาที่ประเมินเครดิต โดยประเมินจากธุรกรรมทางธุรกิจทั้งกระแสเงินสดเข้าและกระแสเงินสดออกภายใน 6 เดือนล่าสุด รวมถึงสัญญาทางธุรกิจที่จะก่อให้เกิดกระแสเงินสดในอนาคต

 

2.) ความตั้งใจในการชำระ เพียร์ พาวเวอร์พิจารณาจากประวัติเครดิตของบริษัทนั้น ๆ และประวัติการชำระภาระหนี้ของบริษัทว่าตรงต่อเวลาหรือไม่ โดยคำนึงถึงทุกรูปแบบของภาระหนี้ของบริษัท เช่น วงเงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ระยะยาว หุ้นกู้ นอกจากนี้ยังมีการประเมินประวัติการชำระเงินของบริษัทต่อคู่ค้าด้วย 


การประเมินทั้ง 2 องค์ประกอบนี้จะเป็นตัวกำหนดเครดิตเกรดและอัตราดอกเบี้ยที่สอดคล้องกัน โดยอาศัยโมเดลประเมินเครดิตของเพียร์ พาวเวอร์ อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับโมเดลประเมินเครดิตของเพียร์ พาวเวอร์ คลิก 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว