มีที่ดินมากกว่า 1 แปลง สามารถรวมกันใช้ขอระดมทุนหรือไม่

แก้ไขเมื่อ Fri, 03 Mar 2023 เมื่อ 09:44 AM

สำหรับการระดมทุนผ่านหุ้นกู้แบบใช้ที่ดินเป็นหลักประกัน (Mortgage Bond) ผู้กู้สามารถใช้โฉนดมากกว่า 1 แปลงเพื่อขอระดมทุนได้ โดยผู้กู้ต้องเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมาย และมีชื่อปรากฎอยู่บนโฉนดที่ดิน ที่ออกโดยสำนักงานที่ดินซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ


ในกรณีที่ผู้กู้ไม่ได้เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยตรง จะนำที่ดินมาเป็นหลักประกันได้ต่อเมื่อมีหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของที่ดินตัวจริงที่เซ็นรับรองต่อหน้าพนักงานกรมที่ดินเท่านั้น

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว