เกิดอะไรขึ้นเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ชำระล่าช้า

แก้ไขเมื่อ Wed, 15 Nov 2023 เมื่อ 03:07 PM

เมื่อเกิดสถานการณ์การชำระล่าช้า การปรับโครงสร้างหนี้ หรือการดำเนินการทางกฎหมาย ผู้ถือหุ้นกู้ทุกท่านจะได้รับอีเมลแจ้งสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ หากท่านไม่ได้รับอีเมลกรุณาเช็กที่กล่อง Junk และ Promotion เพื่อป้องกันการตกหล่นของข้อมูล

การชำระล่าช้า
บริษัทผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบถึงสาเหตุที่ทำให้ชำระล่าช้า ซึ่งต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนที่จะถึงกำหนดวันชำระ ในกรณีนี้ผู้ออกหุ้นกู้ควร อธิบายสาเหตุที่ทำให้ชำระล่าช้า และแจ้งวันที่จะชำระใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทราบ 

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับดอกเบี้ยเพิ่มตามวันที่ชำระล่าช้า ศึกษาการคำนวณดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้ที่นี่


การปรับโครงสร้างหนี้
หากเกิดเหตุสุดวิสัยที่จะส่งผลต่อการชำระหนี้ในรอบต่อ ๆ ไปแก่ผู้ถือหุ้นกู้ กระบวนการปรับโครงสร้างนี้จะเกิดขึ้น ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 

1. เพียร์ พาวเวอร์ จะแจ้งสถานการณ์ให้ท่านทราบ และส่งคำเชิญการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้ท่านทางอีเมล 
2. เพียร์ พาวเวอร์ จัดการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ระหว่างบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
3. ผู้ออกหุ้นกู้จะเสนอแผนการปรับโครงสร้างหนี้ และอัปเดตแผนการชำระหนี้ใหม่แก่ผู้ถือหุ้นกู้ 
โดยที่ประชุมต้องมีมติอนุมัติก่อนถึงจะสามารถปรับขอปรับโครงสร้างหนี้ได้  
4. เพียร์ พาวเวอร์ ส่งรายงานสรุปการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้


ทั้งนี้หุ้นกู้ที่มีการปรับโครงสร้างหนี้ทุกตัว ภายหลังได้รับอนุมัติปรับโครงสร้างหนี้ จะคำนวณเหมือนดอกเบี้ยก่อนจะชำระล่าช้า และบวกเพิ่มที่อัตรา 1.5% ต่อปีในช่วงที่มีการปรับโครงสร้างหนี้

การคำนวณดอกเบี้ย
ดอกเบี้ย = เงินต้นคงเหลือ x (ดอกเบี้ยต่อปีบวกเพิ่ม 1.5% / 365) x จำนวนวันนับตั้งแต่กำหนดชำระครั้งล่าสุดถึงกำหนดชำระครั้งปัจจุบัน


ดำเนินการทางกฎหมาย
หากผู้ออกหุ้นกู้ผิดสัญญาไม่สามารถชำระหนี้ได้ และผู้ถือหุ้นกู้ต้องการที่จะดำเนินการทางกฏหมาย จะมีกระบวนดังนี้

1. เพียร์ พาวเวอร์ จะแจ้งสถานการ์ให้ท่านทราบ และส่งคำเชิญการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้ท่านทางอีเมล
2. เพียร์ พาวเวอร์ จัดการประชุม ผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติให้ดำเนินการทางกฏหมาย ในกรณีนี้จะมีแต่งตั้งตัวแทนเพื่อเป็นผู้ดำเนินการแทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นกู้ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทางกฏหมายเอง 
3. เพียร์ พาวเวอร์  ส่งรายงานสรุปการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว