รูปแบบการรับเงินคืน มีทั้งหมดกี่แบบ

แก้ไขเมื่อ Mon, 25 Mar 2024 เมื่อ 01:55 PM

รูปแบบการรับเงินคืน แบ่งออกได้เป็น 3 แบบ ดังนี้


1. Amortization repayment คือ การทยอยชำระคืน โดยนักลงทุนจะได้รับเงินต้นและดอกเบี้ยคืนในทุกงวดชำระแบ่ง
เป็น 2 รูปแบบคือ 

  • ทยอยชำระเงินต้นเท่ากันแต่ละงวด (equated repayment) หมายถึง การชำระในแบบที่จำนวนเงินต้นจะถูกแบ่งเท่า ๆ กันในแต่ละงวด เช่น ชำระ 10,000 บาท ทุกเดือนตามระยะเวลาของหุ้นกู้ 

  • ทยอยชำระเงินต้นเพิ่มแบบขั้นบันได (step-up repayment) หมายถึง การชำระในแบบที่จำนวนเงินต้นจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามระยะที่กำหนด เช่น ชำระ 10,000 บาทใน 6 เดือนแรก และเพิ่มเป็น 20,000 บาทใน 6 เดือนต่อมา 


2. Bullet repayment คือ การชำระทั้งจำนวนเมื่อครบอายุ นักลงทุนจะได้รับเงินต้นครบจำนวนในงวดสุดท้าย แต่ดอกเบี้ยจะแบ่งจ่ายคืนตามงวด

3. Hybrid repayment คือ การทยอยชำระคืนเงินต้นในงวดที่ตกลง ส่วนดอกเบี้ยจะชำระคืนในทุกงวด ตัวอย่างเช่น งวดที่ 1-3 ชำระเฉพาะดอกเบี้ย และตั้งแต่งวดที่ 4 เป็นต้นไปจะชำระดอกเบี้ยและเงินต้น

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว