การไถ่ถอนหุ้นกู้ คืออะไร

แก้ไขเมื่อ Thu, 22 Sep 2022 เมื่อ 08:40 PM

การไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด หมายถึง การชำระเงินล่วงหน้าทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเพื่อยุติสถานะการกู้ยืมเงินระหว่างผู้กู้และนักลงทุน


ยกตัวย่างเช่น 

บริษัท A มีการกู้ยืมเงินเป็นระยะเวลา 1 ปี แต่เมื่อผ่านไป 8 เดือน บริษัทต้องการจะไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด ดังนั้นบริษัทจะต้องชำระเงินต้นที่กำหนดชำระในอีก 4 เดือนข้างหน้าและดอกเบี้ยที่คิดจนถึงปัจจุบัน 


หากผู้ออกหุ้นกู้มีความประสงค์ดังกล่าวจะมีการส่งหนังสือยืนยันและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบล่วงหน้า การไถ่ถอนหุ้นกู้ถือเป็นสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 9 ของข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว