หุ้น กับ หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง (Bond vs Equity crowdfunding) ต่างกันอย่างไร

แก้ไขเมื่อ Thu, 22 Sep 2022 เมื่อ 06:31 PM

เพียร์ พาวเวอร์ให้บริการผลิตภัณฑ์ 2 ประเภท ได้แก่ หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding bond) และ หุ้นคราวด์ฟันดิง (Crowdfunding equity) ซึ่งทั้งสองประเภทมีข้อแตกต่างกันดังนี้

  • การลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding bond) นักลงทุนจะอยู่ในฐานะ 'เจ้าหนี้' ของบริษัทที่ระดมทุน และจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบดอกเบี้ย

  • การลงทุนในหุ้นคราวด์ฟันดิง (Crowfunding equity) นักลงทุนจะมีฐานะเป็น 'ผู้ถือหุ้น' หรือเป็นผู้ 'มีสิทธิ์เป็นเจ้าของกิจการ' ตามสัดส่วนเงินที่ลงทุน และจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของหุ้น เงินปันผล(ถ้ามี) และกำไรจากส่วนต่างในการขายหุ้นในอนาคต

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว